Osnove
Vatra, požar

Hiljadama godina čovek je bio faciniran vatrom, ali je i zavisio od nje. Upotrebljavali smo energiju vatre da se grejemo, kuvamo obrađujemo materijale, a ipak vatra može biti opasna koliko je i korisna. Danas je električna energija zamenila ognjišta ali su požari prouzrokovani varničenjem, kratkim spojevima i eksplozijama i dalje prečesta pojava. Kada tek bukne požar destruktivan vatra se može ugasiti čašom vode, ali nakon samo par trenutaka potrebna je kofa vode. Ako ne reagujemo na vreme ni tone vode nisu dovoljne da se ugasi požar. Baš zbog tog razloga automatska dojava požara igra vaznu, da se ne kaže kritičnu, ulogu u trci između širenja požara i dolaska vatrogasaca.

Detekcija požara

Postoje tri principa detekcije požara. Alarm se aktivira kad se prekorače određeni uslovi ili limiti:

  • Detekcija dima: Meri se broj čestica dima u vazduhu. Ovde se koriste fotoelektrični detektori dima.

  • Detekcija toplote: Meri se porast temperature unutar zadanog intervala i maksimalna temperatura. U ovu grupu spadaju detektori koji mere porast temperature i detektori sa zadanom temperaturnom vrednošću.

  • Detekcija plamena: Meri zračenja koja dolaze od požara (infracrvena, vidljiva, ultraljubičasta). Za ovu potrebu se koriste infracrveni i ultraljubičasti detektori plamena.


Kod odabira detektora požara moramo uzeti u obzir sledeća pitanja kako bi omogućili najbolju moguću i najpouzdaniju detekciju: Kakav tip požara možemo očekivati ili koji ima najveću mogućnost da se desi? Koje su pojave požara tokom faze izbijanja? Da li postoje neki faktori koji mogu zbuniti detektore? Visina prostorije? Kakvi su ambijentalni uslovi (papir, plastika, drvo, boje i premazi, goriva, električna oprema, računarske instalacije, itd.)?

 

Stabilni sistem za detekciju požara

Automatski sistem za detekciju požara je pouzdan način detekcije izbijanja požara bez potrebe za detekcijom od strane ljudi; sistem upozorava sve ugrožene osobe, i mobiliše jedinicu za borbu protiv požara. Sistem se sastoji od detektora požara, upravljačkog panela (centrale), izvora napajanja, uređaja za uzbunjivanje i ožičenja. Funkcionisanje pojedinih komponenti je sledeće:

  • Unutar nadgledanog područja automatski detektori požara neprestano detektuju odgovarajuće elemente požara i konvertuju ih u električne signale. Signale obrađuje upravljački panel, ocenjuje ih i prikazuje ih vizuelno i zvučno kao alarm u skladu sa programom.

  • Ručni javljači se koriste za ručno aktiviranje alarma.

  • Lokalni alarmi daju rano upozorenje svim prisutnim ljudima.

  • Alarm požara se prenosi do udaljenog operativnog i kontrolnog centra preko predajnika. Protivpožarne mere se zatim aktiviraju preko kontrolnog centra.

  • Koriste se dva nezavisna izvora napajanja. Jedan je glavni izvor napajanja dok se drugi sastoji od rezervnih baterija.

  • Greške se signalizuju vizuelnom i zvučnom signalizacijom na kontrolnom panelu i prosleđuju se udaljenim monitoring centrima pomoću predajnika. Rešavanje problema i greški inicira kontolni centar.

  • Protivpožarna centrala je tako dizajnirana da se mogu aktivirati razni automatski sistemi kontole požara (npr. stabilni sistem za gašenje požara, ventilacioni sistemi, protivpožarna vrata, liftovi).

Detekcija požara za specijalnu primenu


U slučajevima gde uobičajeni detektori požara nisu podobni zbog praktičnih, tehničkih ili estetskih razloga najbolje rešenje su sistemi za specijalnu primenu. Dve glavne grupe proizvoda za specijalnu primenu su aspiracioni detektori dima i temperaturni senzorski kabl. Detaljniji opis rada ovih sistema se može naći u opisu proizvoda.